0251 - 296 310

Algemene Voorwaarden

1. Definities
a.Verhuurder: Drive2move aanhangerverhuur.
b. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaande een aanhanger met verhuurder sluit.
c. Aanhanger: de aanhanger welke het onderwerp is van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.
d. Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig waarmee de door huurder van verhuurder gehuurde aanhanger vervoerd wordt.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verhuurder, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Verhuurder wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de huurder uitdrukkelijk van de hand.
c. Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst.
d. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Huurperiode en annulering
a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt een aanhanger verhuurd voor een hele dag (08.00 – 17.00 uur) of een dagdeel (08.00 – 12.00 uur of 13.00 – 17.00 uur).
b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het niet mogelijk een reeds gereserveerde aanhanger te annuleren. Indien een gereserveerde aanhanger niet wordt afgehaald, blijft de huurder gehouden de huurprijs te voldoen.

4. Borgsom en huurprijs
a. Bij het huren van een aanhanger dient huurder een waarborgsom van € 100,00 te storten. Deze waarborgsom dient ter garantie van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst van huurder, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft.
b. De huurprijs van de aanhanger is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt bepaald volgens de bij het sluiten van de overeenkomst bij verhuurder gangbare tarieven.
c. Indien huurder de overeengekomen huurperiode overschrijdt zonder voorafgaande instemming van verhuurder, is huurder aan verhuurder voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder de aanhanger aanvullend in gebruik houdt, een vergoeding verschuldigd gelijk aan het op de betreffende aanhanger toepasselijke tarief, te vermeerderen met 20%, één en ander onverminderd de vergoeding van huurder aan verhuurder van de reële (bedrijfs)schade.

5. Staat en gebruik aanhanger
a. Indien huurder in strijd met de bepalingen van dit artikel handelt, is huurder aansprakelijk conform artikel 5 sub i van deze voorwaarden.
b. Huurder wordt geacht de aanhanger in goede, onbeschadigde en schone staat te hebben ontvangen. Indien de aanhanger niet in goede, onbeschadigde en schone staat verkeert, is huurder gehouden hiervan bij het ontvangst nemen van de aanhanger direct melding te maken bij verhuurder.
c. Huurder zal de aanhanger conform zijn bestemming op zorgvuldige wijze gebruiken zoals dat van huurder verwacht mag worden. Huurder wordt geacht, na afloop van de huurperiode, de aanhanger in oorspronkelijke staat terug te brengen.
d. Huurder is gehouden eventuele lading welke met de aanhanger vervoerd wordt voldoende te borgen. Huurder dient de lading voldoende over de aanhanger te verdelen. Aanbevolen wordt 60% van het gewicht voorin te plaatsen.
e. Het is niet toegestaan met de aanhanger de wettelijke maximumsnelheid te overschrijden.
f. Huurder is gehouden de banden van de aanhanger, mede gezien de eventuele lading van de aanhanger, voldoende op spanning te houden cq te brengen.
g. Elke aanhanger heeft een maximale belastbaarheid welke bij huurder bekend is of aan huurder bekend is gemaakt. Het is verboden de maximale belastbaarheid van de aanhanger te overschrijden.
h. Huurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs te tonen. Verhuurder is gerechtigd hiervan een fotokopie te maken.
i. De bestuurder(s) dient/dienen bij het aangaan van de huurovereenkomst een geldig rijbewijs te tonen. Verhuurder is gerechtigd hiervan een fotokopie te maken.
j. De aanhanger mag alleen gebruikt worden door bestuurders die daarvoor de benodigde papieren hebben en daartoe daadwerkelijk in staat zijn, mits zij de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben.
k. Het is huurder verboden de aanhanger te doen laten gebruiken door derden, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van de huurder en sub i van dit artikel in acht is genomen.
l. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan de aanhanger te (laten) vervoeren buiten Nederland of door te verhuren aan derden.
m. Het is huurder verboden de aanhanger onafgesloten te laten staan. Indien huurder de aanhanger onbeheerd achterlaat, dient hij gebruik te maken van een anti-diefstalslot welke bij verhuurder kosteloos verkrijgbaar is.
n. Indien huurder de macht over de aanhanger verliest, is hij gehouden de verhuurder daarvan terstond van op de hoogte te stellen.
o. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient huurder de aanhanger vóór afloop van de overeengekomen huurtermijn terug te brengen op de locatie waar de aanhanger is opgehaald, bij gebreke waarvan artikel 4 sub c van deze voorwaarden in werking treedt.
p. Indien huurder de aanhanger niet schoon terugbrengt, is verhuurder gerechtigd de hiermee gepaard gaande schoonmaakkosten bij huurder in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met de gestorte waarborgsom. De schoonmaakkosten bedragen minimaal € 30,00 exclusief BTW.

6. Aansprakelijkheid en schade
a. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet of met vertraging ter beschikking stellen van de aanhanger aan huurder om wat voor reden dan ook.
b. De aanhanger valt onder de WA verzekering welke wordt geacht te zijn afgesloten voor het voertuig waarmee de aanhanger wordt vervoerd, één en ander onverminderd de aansprakelijk van huurder conform deze voorwaarden.
c. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schades aan de aanhanger welke ontstaan zijn tussen het tijdstip waarop huurder de aanhanger van verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder aan verhuurder is geretourneerd. Het voorgaande is tevens van toepassing bij schade aan goederen van huurder zelf, derden, diefstal of vermissing van de aanhanger en boetes/sancties/heffingen/belastingen welke zijn opgelegd ingevolge enige bepaling van overheidswege.
d. Indien de aanhanger wordt gestolen of vermist raakt tussen het tijdstip waarop huurder de aanhanger van de verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder aan verhuurder is geretourneerd en het daarvoor bestemde anti-diefstalslot niet door huurder gebruikt is, is huurder aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt. Deze schade wordt begroot op de dagwaarde van de aanhanger.
e. Het is huurder niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de aanhanger buiten openingstijden van verhuurder te retourneren. Indien huurder desondanks de aanhanger buiten openingstijden aan verhuurder retourneert, strekt de aansprakelijkheid van huurder tot het moment dat verhuurder de feitelijke macht, binnen openingstijd van verhuurder, over de aanhanger verkrijgt.
f. Indien de aanhanger betrokken raakt bij een voorval waarbij door de aanhanger schade aan bezittingen van derden wordt veroorzaakt of bij een voorval waardoor schade voor verhuurder ontstaat/kan ontstaan, is huurder gehouden verhuurder daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dit geval is huurder gehouden de eventuele instructies van verhuurder op te volgen en zonodig de politie te waarschuwen. Verder is huurder gehouden gevraagd of ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden welke op het voorval betrekking hebben te verstrekken aan verhuurder en eventueel aan de verzekeraar van verhuurder.
g. Indien huurder in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is huurder gehouden de schade welke daardoor wordt veroorzaakt aan verhuurder te vergoeden. Deze schade wordt begroot op minimaal de gestorte borgsom.
h. Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag te voldoen, treedt het verzuim van huurder in zonder nadere ingebrekestelling. Verhuurder is vervolgens gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. Huurder is alsdan gehouden de hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.
i. Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag te voldoen, is huurder wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119 of 6:119a BW verschuldigd, te vermeerderen met 2 procentpunten per jaar.

7. Overmacht
a. In geval van overmacht van verhuurder zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
c. Zodra zich bij verhuurder een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, mededeling doen aan huurder.
d. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
e. De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
f. Indien de overmachttoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan één maand zal duren, is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Huurder is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan verhuurder verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan verhuurder te betalen.
g. Verhuurder is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij huurder, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

8. Ontbinding overeenkomst
a. Verhuurder is, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien huurder in strijd handelt met enige bepaling van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden.
b. Huurder is in dit geval gehouden de aanhanger terstond ter beschikking van verhuurder te stellen. Indien huurder dit nalaat is verhuurder gerechtigd zich in het bezit van de aanhanger te stellen. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
c. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder of derden als gevolg van ontbinding van de overeenkomst.

9. Slotbepalingen
a. Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
b. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar en liggen bij verhuurder ter inzage. Zij zullen op eerste verzoek door verhuurder aan huurder kosteloos worden gezonden.

 

 

 

sinds 2005